รับทำบัญชีคุณภาพ รับแก้ไขปัญหาบัญชี ภาษีีอากร ประกันสังคม   จดทะเบียนบริษัท

             

ABest Accounting

 

 ระบบบัญชีที่มีคุณภาพ และการควบคุมภายในที่ดี ส่งผลดีถึง รายได้ รายจ่าย กำไร และงบการเงินที่สะท้อนความจริง

ท่านสามารถนำข้อมูลทางการเงินที่มีประโยชน์ไปใช้ใน "การวางแผนธุรกิจ และวางแผนกระเเสเงินสด"

ให้ เอ เบสท์ มืออาชีพด้านบัญชีและภาษีอากร เข้า"วางระบบบัญชี"ให้แก่ธุรกิจของท่าน ติดต่อเอ เบสท์  ได้ทุกช่องทางค่ะ

 

ทางเอเบสท์ ยินดี ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ

การรับทำบัญชีครบวงจร

เราทำงาน ไม่จุกจิก ไม่วุ่นวาย แบบแสดงรายการตรวจกัน 3 รอบ

เน้นการตรวจงานอย่างละเอียดรอบคอบมากที่สุด

ท่านสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทาง 086-837-0220 l 02-950-2200

  

√  "Package บัญชีรายเดือน"                :  รับทำบัญชี รายเดือน / ยื่นภาษีทุกประเภท / นำส่งเงินสมทบประกันสังคม/                                                                               วางระบบบัญชี/วางแผนภาษี

                                                                  จัดทำระบบเงินเดือน วางแผนภาษี + แนะนำ"คู่มือ + แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี"

√  "Package จดจัดตั้งแบบ เหมา"         :   จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท /จด Vat/ จด ประกันสังคม/ วางแผนภาษีก่อนการจัดตั้ง

                                                                  ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสิ้น ภายใน 3 วัน

√  "Package จดเครื่องหมายการค้า"     : จดเครื่องหมายทางการค้า/ เครื่องหมายบริการ/ โลโก้

                                                                   ตรวจสอบเครื่องหมายก่อนยื่นคำขอ โดยนายทะเบียนผู้ชำนาญการ

 

พร้อมบทสรุปทางการเงิน (Accounting Report) เพื่อการวางแผนในการบริหาร ทุกเดือน

เอ เบสท์ การบัญชี จัดทำบัญชีมืออาชีพ งานคุณภาพ ตรวจสอบได้ ในราคายุติธรรม

**"เรายินดีให้บริการท่าน อย่างมีคุณภาพ ในราคายุติธรรม โทร. 086-837-0220"**


 

     บริษัท เอ เบสท์ การบัญชี จำกัด รับทำบัญชี ("A Best") สำนักงานบัญชี ผู้ให้บริการทางบัญชีและภาษีอากรอย่างครบวงจร บริการของเราครอบคลุมถึง "บริการรับทำบัญชี"."บริการวางระบบบัญชีของกิจการ".."จัดทำและตรวจสอบงบการเงินประจำปี" ตลอดจน "บริการจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัทจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ/ จดทะเบียนเลิกกิจการ" โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานบัญชีและภาษีอากร 

     เอ เบสท์ มีความยินดี ให้บริการ "รับทำบัญชีรายเดือนและภาษีอากรอย่างครบวงจร" แก่ทุกท่าน ด้วยคุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพ ในราคายุติธรรม ดังสโลแกนของเราที่ว่า "A Best คุณภาพเหนือมาตรฐาน พร้อมเข้าใจเจ้าของกิจการ"

 

บริการรับทำบัญชีรายเดือนรายปีครบวงจร

1.       ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ

2.       บันทึกบัญชีของกิจการอย่างครบวงจรรายเดือน ซึ่งประกอบด้วย

          - บันทึกรายการค้าแต่ละเดือน

          - จัดทำสมุดบัญชีรายวันซื้อ, สมุดบัญชีรายวันขาย, สมุดบัญชีรายวันรับเงิน, สมุดบัญชีรายวันจ่ายเงิน, สมุดบัญชีรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท

          - จัดทำงบทดลองและงบการเงิน

          - จัดทำทะเบียนสินทรัพย์

          - จัดทำรายละเอียดประกอบงบที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ ตลอดจนรายละเอียด ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น

3.       จัดทำระบบเงินเดือนจ่าย พร้อมวางแผนการหัก ณ ที่จ่าย ผู้บริหารและพนักงานของกิจการด้วยอัตราก้าวหน้า

4.       ยื่นแบบประจำเดือนให้แก่กิจการ ประกอบด้วย 

5.      จัดทำงบการเงินกลางปีและงบการเงินประจำปี ดังนี้

         - จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)

         - จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง  ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน

6.       ยื่นแบบกลางปี/ ประจำปีให้แก่กิจการ ประกอบด้วย

 

บริการางระบบบัญชีของกิจการ

นอกเหนือจากงาน "รับทำบัญชี" รายเดือน สำนักงานฯ พร้อมให้บริการวางระบบบัญชีของกิจการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของท่าน ซึ่งรวมถึงการวางระบบเอกสาร ระบบรายงานสารสนเทศ ระบบบัญชี และระบบสอบยันควบคุมภายใน ตลอดจน เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี (แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชี) ซึ่งแตกต่างกันตามลักษณะของธุรกิจแต่ละประเภท

 

บริการจดทะเบียนบริษัทจัดตั้งจดทะเบียนเลิกกิจการ

สำนักงานฯ พร้อมให้บริการจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัทจำกัด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งครอบคลุมถึงบริการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และการขึ้นทะเบียนนายจ้าง 

นอกจากนี้ สำนักงานฯ ยังมีการให้บริการจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยจดทะเบียนชำระบัญชี พร้อมจัดทำงบการเงินพร้อมตรวจสอบงบสำหรับเลิกกิจการ 

 

บริการของเรา

รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนสมาคม

แก้ปัญหาบัญชี แก้ปัญหาภาษีอากร แก้ปัญหาประกันสังคม 

จดทะเบียนเลิก-ชำระกิจการ

วางระบบบัญชี รับสอนบัญชี เรียนบัญชี ติวบัญชี

 

"แพ็คเกจรับทำบัญชี+จดทะเบียนบริษัท ติดต่อที่ เอ เบสท์"

√  แพ็คเกจ 1 รับทำบัญชีครบวงจร: One Stop Service 

      รับทำบัญชี รายเดือน ยื่นภาษี สรรพากร ยื่นประกันสังคม (แจ้งพนักงานเข้า-ออก ยื่นเงินสมทบประกันสังคม) จัดทำ-วางแผนระบบเงินเดือนจ่าย

√  แพ็คเกจ 2 จดทะเบียนบริษัทจัดตั้งครบวงจร: Set-Up Service 

      ให้คำปรึกษา-แนะนำตั้งแต่ต้นจนจบ จดทะเบียนจัดตั้ง จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดภาษีมูลค่าเพิ่ม จดขึ้นทะเบียนนายจ้าง

√  แพ็คเกจ 3 เลิกกิจการ: Liquidation Service

      จดทะเบียนเลิก จัดทำงบ ณ วันเลิก ตรวจสอบงบ ณ วันเลิก ชำระบัญชี 

"รับแก้ไข...ปัญหาบัญชี/ ปัญหาภาษีอากร /ปัญหาประกันสังคม /จดทะเบียนบริษัท 
--> เรารับแก้ไขปัญหาให้ท่าน...ปรึกษาฟรี!!"


 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง