บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท & จดทะเบียนเลิก-ชำระกิจการ

     บริษัท เอ เบสท์ การบัญชี จำกัด รับทำบัญชี ("A Best") สำนักงานบัญชี ผู้ให้บริการทางบัญชีและภาษีอากรอย่างครบวงจร บริการของเราครอบคลุมถึง "บริการรับทำบัญชีครบวงจรรายเดือน"."บริการวางระบบบัญชีของกิจการ".."จัดทำและตรวจสอบงบการเงินประจำปี" ตลอดจน "บริการจดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท จัดตั้งบริษัทจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ/ จดทะเบียนเลิกกิจการ" โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานบัญชีและภาษีอากร 

     เอ เบสท์ มีความยินดี ให้บริการ "เปิดบริษัท จดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชีรายเดือนและภาษีอากรอย่างครบวงจร" แก่ทุกท่าน ด้วยคุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพ ในราคายุติธรรม ดังสโลแกนของเราที่ว่า "A Best คุณภาพเหนือมาตรฐาน พร้อมเข้าใจเจ้าของกิจการ"

 

บริการของเรา

จดทะเบียนบริษัท 

เปิดบริษัท

จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

จดทะเบียนสมาคม จดสมาคม


ขั้นตอนการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / เปิดบริษัท จำกัด

1. จองชื่อนิติบุคคลผ่านทางอินเตอร์เน็ต

2. จัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ดังนี้

       √ แบบจองชื่อนิติบุคคล (ยื่นขอจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับใบจองชื่อ)
√ ใบคำรับรองการจัดทะเบียนบริษัทจำกัด
√ แบบบอจ.1 คำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด (พร้อมแนบสำเนาสมาชิกวิสามัญแห่งเนติบัณฑิตยสภาหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)
√ แบบบอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ
√ แบบบอจ.2 คำรับรองลายมือชื่อของพยาน (ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท)
√ หนังสือรับรอง
√ แบบ ว.1 รายละเอียดวัตถุที่ประสงค์
√ แบบบอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
√ แบบก. กรรมการเข้าใหม่
√ รายงานการประชุมตั้งบริษัท
√ ข้อบังคับบริษัท (ผนึกอากรแสตมป์ 200 บาท)
√ แบบบอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
√ แบบสสช.1 แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบ ธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามประกาศกระทรวง พาณิชย์ ฉบับที่ 83 พ.ศ.2515
√ ใบสำคัญรับชำระเงินค่าหุ้น (ตามจำนวนผู้ถือหุ้น)
√ รายชื่อผู้เข้าซื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการประชุมให้ความเห็นชอบในกิจการที่ได้ประชุมจัดตั้งบริษัท
√ แผนที่บริษัทฯ
√ หนังสือมอบอำนาจ (ผนึกอากรแสตมป์ 10 บาท) (ถ้ามี)

3. จ่ายชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ดังนี้

√ จดทะเบียนบริคณห์สนธิ (ทุกๆ ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียม 500 บาท)

√ จดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัดตามจำนวนเงินทุนจดทะเบียน (ทุกๆ ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท)

√ ค่าอากรแสตมป์ 400 บาท

√ ค่าคัดเอกสาร 450 บาท


 

ขั้นตอนในการเลิกและชำระบัญชีบริษัทจำกัด

ขั้นตอนแรก: การจดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด

   1.  ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีวาระพิจารณาเรื่องเลิกบริษัท (ครั้ง 1)
   2.  จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติพิเศษให้เลิกกิจการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า ¾ ของจำนวนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่ต่ำกว่า 14 วันนับจากวันที่ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) พร้อมแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
   3.  ผู้ชำระบัญชีจัดทำคำขอจดทะเบียนเลิกกิจการต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  (ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้เลิกกิจการ)

  • คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1)
  • รายการจดทะเบียนเลิก (แบบ ลช.2)
  • คำสั่งศาลให้เลิกบริษัท (กรณีศาลสั่งเลิก)
  • มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าประชุมและมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้อื่น นอกจากกรรมการเป็นผู้ชำระบัญชี (เฉพาะกรณีที่กรรมการทุกคนไม่ได้เป็นผู้ชำระบัญชีหรือมีการเลือกบุคคลอื่นเป็นผู้ชำระบัญชี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
  • สำเนาหลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  • อัตราค่าธรรมเนียม: จดทะเบียนเลิก 400 บาท และหนังสือรับรอง ฉบับละ 120 บาท

   4.  ประกาศโฆษณาประกาศเลิกบริษัทในหนังสือพิมพ์ท้องที่เป็นเวลา 2 วัน (ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้เลิกกิจการ)

   5.  ส่งคำบอกกล่าวเป็นจดหมายลงทะเบียนไปรษณีย์ไปยังเจ้าหนี้  (ภายใน 14 วันนับจากวันที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้เลิกกิจการ)

 

ขั้นตอนสอง: การจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีบริษัทจำกัด

   1.  ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมีมติยืนยันให้เลิกบริษัท (ครั้ง 2)
   2.  จัดประชุมผู้ถือหุ้น (ไม่ต่ำกว่า 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นครั้งแรกและไม่เกิน 6 สัปดาห์) เพื่อลงมติใน 3 วาระ

วาระ 1: ยืนยันที่ประชุมเลิกกิจการครั้งแรก โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระ 2: แต่งตั้งผู้ชำระบัญชี โดยใช้มติเสียงข้างมาก

วาระ 3: แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยใช้มติเสียงข้างมาก

   3.  จัดทำงบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท และส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบ ณ วันเลิก

   4.  จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน ณ วันเลิก

   5.  ผู้ชำระบัญชีดำเนินการชำระบัญชีบริษัท โดยขายสินทรัพย์ และรับชำระหนี้ แล้วจ่ายชำระคืนหนี้ หากมีสินทรัพย์เหลือให้คืนทุนแก่ผู้ถือหุ้น (กรณีการชำระบัญชีปรากฏว่าทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้สิน ให้ผู้ชำระบัญชีร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลสั่งให้บริษัทจำกัดล้มละลาย)

หมายเหตุ: ในกรณีที่ชำระบัญชีไม่แล้วเสร็จ ผู้ชำระบัญชีต้องจัดทำรายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3) ยื่นต่อนายทะเบียนทุกระยะ 3 เดือน และในกรณีชำระบัญชีไม่เสร็จเกินกว่า 1 ปี ผู้ชำระบัญชีต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อครบปีทุกปี เพื่อรายงานความเป็นไปของการชำระบัญชี

 

   6.  จัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานผลการชำระบัญชี

   7.  ผู้ชำระบัญชีจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  (ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมอนุมัติเสร็จการชำระบัญชี)

  • คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1)
  • รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (แบบ ลช.5)
  • รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3)
  • งบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท
  • รายละเอียดบัญชีและสรรพเอกสาร (แบบ ลช.6)
  • แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร
  • สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
  • สำเนาหลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
  • หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
  • อัตราค่าธรรมเนียม: จดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี 400 บาท และหนังสือรับรอง ฉบับละ 120 บาท

 

บริการของเรา

รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท เปิดบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนสมาคม

แก้ปัญหาบัญชี แก้ปัญหาภาษีอากร แก้ปัญหาประกันสังคม 

จดทะเบียนเลิก-ชำระกิจการ  ปิดบริษัท

วางระบบบัญชี รับสอนบัญชี เรียนบัญชี ติวบัญชี


 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง