บริการจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท & จดทะเบียนเลิก-ชำระกิจการ

  

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 

 

1. จองชื่อนิติบุคคลผ่านทางอินเตอร์เน็ต

2. จัดเตรียมเอกสารจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด 

3. จ่ายชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด ดังนี้


  • จดทะเบียนบริคณห์สนธิ (ทุกๆ ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียม 500 บาท)

  • จดทะเบียนตั้งบริษัทจำกัดตามจำนวนเงินทุนจดทะเบียน (ทุกๆ ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท)

  • ค่าอากรแสตมป์ 400 บาท

  • ค่าคัดเอกสาร 450 บาท

 


 

 จดทะเบียนเลิกและชำระบัญชี

 

       

  การดำเนินการจดทะเบียนปิดบริษัทจะมี 2 ขั้นตอนหลักๆ คือ 

                 1. จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
                 2. ชำระบัญชี จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ซึ่งต้องให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเซ็นงบรับรองด้วย
 
  • จัดทำหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารให้กับทุกท่าน หรือ ส่งให้กับผู้ถือหุ้นโดยตรง
  • ลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่
  • จัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยให้ลงมติ ต้องให้คะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม
  • จัดทำเอกสารยื่นจดปิดบริษัท และนำเอกสารไปจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 14 วัน
  • ลงประกาศหนังสือพิมพ์เพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ของบริษัท ติดต่อชำระหนี้ หรือ ยื่นเรื่องทวงหนี้
  • ให้บัญชีจัดทำงบเพื่อส่งสรรพากร
  • ทำเอกสารเชิญประชุมผู้ถือผู้ให้กับทุกท่าน เพื่ออนุมัติงบเลิกบริษัท และชำระบัญชี
  • ลงประกาศหนังสือพิมพ์
  • ยื่นเอกสารและชำระภาษีกับกรมสรรพากร
  • ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (จดภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุม)
 
 
 

 


 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

               


 

Visitors: 52,942