บริการรับวางระบบบัญชี เพื่อการควบคุมภายในที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

     บริษัท เอ เบสท์ การบัญชี จำกัด รับทำบัญชี ("A Best") สำนักงานบัญชี ผู้ให้บริการทางบัญชีและภาษีอากรอย่างครบวงจร บริการของเราครอบคลุมถึง "บริการรับทำบัญชีครบวงจรรายเดือน"."บริการวางระบบบัญชีของกิจการ".."จัดทำและตรวจสอบงบการเงินประจำปี" ตลอดจน "บริการจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัทจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ/ จดทะเบียนเลิกกิจการ" โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานบัญชีและภาษีอากร 

     เอ เบสท์ มีความยินดี ให้บริการ "รับทำบัญชีรายเดือนและภาษีอากรอย่างครบวงจร" แก่ทุกท่าน ด้วยคุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพ ในราคายุติธรรม ดังสโลแกนของเราที่ว่า "A Best คุณภาพเหนือมาตรฐาน พร้อมเข้าใจเจ้าของกิจการ"

                                                    


การวางระบบบัญชี  --> การวางระบบทางบัญชีเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีและการเงิน อันประกอบด้วยเอกสารต่างๆ บันทึกทางการบัญชี รายงาน เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติหน้าอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนให้ลุล่วงไปด้วยดีสำหรับใช้เป็นเครื่องวัดผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา อีกทั้ง ธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบบัญชีที่ดี เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในด้านการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

 

การวางระบบบัญชี ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. เอกสารและบันทึกทางการบัญชี ประกอบด้วย

√ แบบฟอร์มต่างๆ อาทิ ใบกำกับสินค้า (Invoice) ใบสำคัญสั่งจ่าย (Vouchers) ในเสร็จรับเงิน (Receipt)

√ สมุดลงรายการเบื้องต้นหรือสิ่งอื่นที่ใช้ทดแทน ได้แก่ สมุดบัญชีรายวันซื้อ, สมุดบัญชีรายวันขาย, สมุดบัญชีรายวันรับเงิน, สมุดบัญชีรายวันจ่ายเงิน, และสมุดบัญชีรายวันทั่วไป

√ บัญชีแยกประเภท ซึ่งใช้ลงรายการจากสมุดลงรายการเบื้องต้น

√ รายงานหรืองบต่างๆซึ่งจะต้องเสนอต่อฝ่ายจัดการ

2. วิธีการต่างๆ ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้แบบฟอร์ม

3. ทิศทางการเดินเอกสาร (Document Flow Chart)

4. การกำหนดรหัสบัญชี และผังบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ สำหรับใช้ในการออกงบการเงิน

5. การเลือกใช้โปรแกรมทางบัญชีสำเร็จรูปสำหรับบันทึกรายการค้าของกิจการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  

บริการของเรา

รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนสมาคม

แก้ปัญหาบัญชี แก้ปัญหาภาษีอากร แก้ปัญหาประกันสังคม 

จดทะเบียนเลิก-ชำระกิจการ

รับวางระบบบัญชี รับสอนบัญชี เรียนบัญชี ติวบัญชี


 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง