บริการรับทำบัญชีรายเดือน & รับทำบัญชีรายปี

                บริษัท เอ เบสท์ การบัญชี จำกัด (A Best Accounting ) ให้บริการทางบัญชีและภาษีอย่างครบวงจร โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ และ เชี่ยวชาญในงานบัญชีและภาษีอากร ทำให้การจัดทำบัญชี และภาษีอากร มีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา พร้อมกันนี้ เรายังทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามกระบวนการจัดทำบัญชี และภาษีอากร

                  เอ เบสท์ มีความยินดีให้บริการ “ รับทำบัญชีและภาษีอากรอย่างครบวงจร ” แก่ทุกท่านด้วย ความทันสมัย (NEW NORMAL OF ACCOUNTING) ด้วยคุณภาพที่ดีเยี่ยม ในราคายุติธรรม ดังสโลแกนของเรา

 

“A best คุณภาพเหนือมาตรฐาน พร้อมเข้าใจเจ้าของกิจการ ”

 

 


 

 

บริการรับทำบัญชี

1.  งานบัญชีรายเดือน

       -          ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี

       -          จัดทำเอกสารเบื้องต้นให้ลูกค้า

       -          ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารบัญชีและติดตามจากลูกค้า

       -          บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชี Express

       -          จัดทำสารสนเทศสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ "รายขายภาษีขาย" "รายงานภาษีซื้อ" "สรุป VAT ปีภาษี" และ "บัญชีพิเศษแสดงการหัก ณ ที่จ่าย" ในแต่ละงวดเดือนภาษี

       -          จัดทำสมุดรายวันซื้อ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันรับเงิน, สมุดรายวันจ่ายเงิน, สมุดรายวันทั่วไป, สมุดรายวันเงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภท

       -          จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้, รายละเอียดเช็ครับ, รายละเอียดเช็คจ่าย เป็นต้น

       -          จัดทำงบทดลองและงบการเงินประกอบด้วยงบดุล, งบกำไรขาดทุนและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

       -          จัดทำงบกระแสเงินสด

       -          จัดทำรายงานเฉพาะเพื่อฝ่ายบริหาร

       -          สรุปยอดบัญชีอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของลูกค้าเพื่อให้ได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกิจการและ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำข้อมูลทางการเงินดังกล่าวมาใช้ตัดสินใจทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

 

2.  งานระบบเงินเดือน                  

     -     คำนวณเงินเดือนจ่ายพนักงาน

     -     เงินประกันสังคม

     -     เงินสมททบประกันสังคมโดยนายจ้าง

     -     วางแผนภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายพนักงาน ตามอัตราก้าวหน้า

 

3.  งานประกันสังคม        

     -    จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน ( สปส.1-10 )

     -    จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินกองทุนทดแทนประจำปี ( กท.26ก )

 

4.  งานภาษีอากร

     -          จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย ( ภงด.1 )

     -          จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)

     -          จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53

     -          จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.54) – สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

     -          จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.30)

     -          จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (ภพ.36) – สำหรับการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

     -          จัดทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ SBT (ภ.ธ.40)

     -          จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน

     -          จัดทำประมาณการและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)

     -          จัดทำงบการเงินและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

 

............................................... ..................................................

 

บริการปิดงบการเงิน     

 

1. จัดทำงบการเงินกลางปีและงบการเงินประจำปี ดังนี้

      √ จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)

      √ จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง  

ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 


 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

               


 

Visitors: 52,942