บริการรับทำบัญชี รับทำบัญชีรายเดือน & รับทำบัญชีรายปี

     บริษัท เอ เบสท์ การบัญชี จำกัด รับทำบัญชี ("A Best") สำนักงานบัญชี ผู้ให้บริการทางบัญชีและภาษีอากรอย่างครบวงจร บริการของเราครอบคลุมถึง "บริการรับทำบัญชีครบวงจรรายเดือน"."บริการวางระบบบัญชีของกิจการ".."จัดทำและตรวจสอบงบการเงินประจำปี" ตลอดจน "บริการจดทะเบียนบริษัท จัดตั้งบริษัทจำกัด จัดตั้งห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนธุรกิจ/ จดทะเบียนเลิกกิจการ" โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานบัญชีและภาษีอากร

     เอ เบสท์ มีความยินดี ให้บริการ "รับทำบัญชีรายเดือนและภาษีอากรอย่างครบวงจร" แก่ทุกท่าน ด้วยคุณภาพดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพ ในราคายุติธรรม ดังสโลแกนของเราที่ว่า "A Best คุณภาพเหนือมาตรฐาน พร้อมเข้าใจเจ้าของกิจการ"


 1. จัดทำบัญชีรายเดือน

บัญชีรายเดือนที่ A Best จะนำส่งให้แก่ท่านจะอยู่ในรูปแบบของ "สารสนเทศสรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ" "รายขายภาษีขาย" "รายงานภาษีซื้อ" "สรุป VAT ปีภาษี" และ "บัญชีพิเศษแสดงการหัก ณ ที่จ่าย" ในแต่ละงวดเดือนภาษี เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกิจการ (ทั้งเกณฑ์คงค้างและเกณฑ์เงินสด) ฃตลอดจน สรุปยอดลูกหนี้การค้ารายตัว รวมทั้ง สรุปยอดบัญชีอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถนำข้อมูลทางการเงินดังกล่าวมาใช้ตัดสินใจทางธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

บทวิเคราะห์งบการเงินของท่านเชิงบริหารสำหรับงวดเดือน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงินทั้งแนวตั้ง แนวนอน รวมถึงอัตราส่วนทางการเงินที่จำเป็นต่อธุรกิจของท่าน เพื่อให้ท่านทราบผลการดำเนินงานของธุรกิจท่านในมิติที่จะสามารถให้ท่านแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง เพื่อศักยภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

2. จัดทำระบบเงินเดือน

คำนวณเงินเดือนจ่ายพนักงาน, เงินประกันสังคม, เงินสมทบประกันสังคมโดยนายจ้าง, และวางแผนภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายพนักงาน ตามอัตราก้าวหน้า

3. จัดทำระบบประกันสังคม

เงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน

4. ยื่นภาษีกรมสรรพากร

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 - จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้ของพนักงานหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.1)
 - จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.3)
 - จัดทำ/ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.53)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 - จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 - จัดทำ/ยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม – VAT (แบบ ภพ.30)

 


 

1. จัดทำงบการเงินกลางปีและงบการเงินประจำปี ดังนี้

      √ จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51)

      √ จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง  ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

2. ยื่นแบบกลางปี/ ประจำปีให้แก่กิจการ ประกอบด้วย

   

 

บริการของเรา

รับทำบัญชี จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนสมาคม

แก้ปัญหาบัญชี แก้ปัญหาภาษีอากร แก้ปัญหาประกันสังคม 

จดทะเบียนเลิก-ชำระกิจการ

วางระบบบัญชี รับสอนบัญชี เรียนบัญชี ติวบัญชี เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง