รวมงานกับเรา

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี


 

คุณสมบัติพนักงานบัญชี

 1. หญิง/ชาย อายุ 25- 35 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีในสำนักงานบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
 4. สามารถปิดงบการเงินได้
 5. ซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
 6. ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูงในหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา
 7. ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน
 8. มีความรู้แน่นภาคทฤษฎี และประยุกต์ใช้ให้เข้ากับธุรกิจได้
 9. สร้างแรงกดดันให้ตนเอง ในการทำงานควรมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน และทำให้ได้ตามเป้า
 10. กล้านำเสนอ แนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโชน์ต่อสำนักงานฯ

 

ขอบเขตงานบัญชี/ รายละเอียดของงานที่รับผิดชอบ

 1. จัดทำบัญชีรายเดือน โดยบันทึกบัญชี สมุดรายวันต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี
 2. จัดทำแบบ ภงด 1 3 53 ภพ.30 ในแต่ละเดือน
 3. ปิดงบการเงิน
 4. ให้คำแนะนำและปรึกษาทางด้านบัญชีแก่ลูกค้า 
 

วิธีสมัครงาน

ส่งประวัติส่วนตัว (CV ระบุ: ประวัติการศึกษา และประสบการทำงานที่ผ่านมา) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป, สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน มายัง Sasinuch@abestaccount.com หลังจากสำนักงานฯ ได้รับใบสมัครแล้ว จะนัดสัมภาษณ์ต่อไป


 เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง

               


 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 88,173